zaterdag 14 juni 2008

Dissabte tot se pasta

Setmana de reunions, més de les que he fetes en molts d'anys.

I mentrestant continuam la cerca del pis. Ahir anàrem a una reunió amb uns llogaters que ens demanàrem la vida i miracles de cadascú de nosaltres dos. I encara així no és segur. Ja ho veurem.

La furgoneta que ahir començàrem a arreglar encara no tira. Li hem canviat el termostat i un dels tubs. Encara no aconseguim que l'aigua hi passi i refrigeri. Següent passa, cal mecànic.

Ahir em regalaren uns llibres magnífics: Documents cabdals del Regne de Mallorca. Tres volums explèndids on apareixen les fotografies de cada pàgina i llavors la seva transcripció dels documents fundacionals del Regne de Mallorca:

Vol.1 Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei.
Vol.2 Explicit Liber qui dicitur caputbrevitum, quem ipse dimissit in domo Templi Maioricis, arabice scriptum.
vol.3 Capbreu de les divisions del Regne de Mallorca entre lo Rey y els seus a 1 de juliol de M CC XXX II.

Tres joies que he d'examinar en tenir una mica de temps.

Geen opmerkingen: